PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

  • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


  • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

  • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Jak to prakticky probíhá v programu Maxík?

Na první lekci se lektor programu seznámí s dítětem a zpracuje s ním orientační test školní zralosti, test na zjištění zralosti jednotlivých oblastí – otestuje zrakové, sluchové a případně hmatové vnímání dítěte a rovněž test laterality (zda je dítě pravák nebo levák). Poté, co je zjištěný stav probrán s rodičem, dostane dítě první Maxíkovu lekci. Každá lekce se skládá ze tří úkolů, které dítě plní doma s rodičem každý den po dobu 14 dnů až jednoho měsíce (podle zdatnosti dítěte). První úkol je pohybový, procvičovaný cvik vychází z kineziologie a podporuje u dítěte spolupráci pravé a levé mozkové hemisféry, upravuje správné držení těla a učí správnému dýchání. Po tomto úvodním cviku je na řadě grafomotorické cvičení, při kterém se nacvičuje vždy jeden grafomotorický prvek, dbá se na správné držení tužky i sezení dítěte a vlastní nácvik je vždy spojen s říkankou, která pohyb rytmicky doprovází. Třetí úkol je vždy zaměřen na určitou percepční oblast – tj. procvičuje se zrakové nebo sluchové vnímání, zraková nebo sluchová paměť, oblast intermodality a seriality a další. Každý úkol v každé lekci má několik stupňů obtížnosti, takže dítě dělá sice stále stejnou lekci, ale její náročnost postupně stoupá. Například u grafomotorických cvičení dítě nejdříve dělá pohyb v rytmu říkanky, poté dělá stanovený pohyb po jednotlivých slovech procvičované říkanky a nakonec po jednotlivých slabikách, rovněž u percepčních cvičení stoupá jejich náročnost (např. se přidává více obrázků). Tím, že se procvičuje po celou dobru trvání jedné lekce (tj. 2-4 týdny) stále stejná oblast, dochází u dítěte ke správnému upevňování v mozku a rozvoji dané oblasti. Je to tedy taková systematická a neustálá „mozková masáž“, která u dítěte maximálně podpoří vývoj všech pro školu a pro život potřebných oblastí.

Dítě pracuje v programu se speciální fixou, která zajistí také správný tlak na papír a díky svému tvaru podporuje u dítěte správný úchop.

Každé dítě dostane pracovní listy a Maxíkův deníček, do kterého rodiče zaznamenávají, jak se jim daří plnit jednotlivé úkoly, nebo tam mohou dítěti dávat motivační obrázky či razítka.

Při vstupu do programu se rodič s dítětem zavážou k pravidelné společné domácí práci. Možná je to pro řadu rodičů odrazující, ale věřte, že si na činnost brzo navyknete a že určitě každý je schopen pro své dítě vyšetřit 10 min denně na společnou práci. Navíc těchto 10min v předškolním období usnadní a také zkrátí budoucí domácí práci během školní docházky. S dobře připraveným dítětem se nemusíme doma tolik „trápit“ nad úkoly a příprava do školy je pak pro nás i pro dítě o mnoho jednodušší.