PRO SPOKOJENÉ DĚTI

vzdělávací centrum

Co nabízíme ?

  • Poradenství a konzultace v oblasti speciální pedagogiky pro děti předškolního věku, žáky 1.stupně a jejich rodiče.


  • Pořádání individuálních stimulačních kurzů pro děti.

Naše motto

  • „Pochvala a úspěch je nejlepší motivací k další práci a k učení.“

Individuální stimulační programy

Cílem stimulačních cvičení je rozvíjet individuálně u každého jedince funkce potřebné pro učení se psát, číst a počítat, poznávat a chápat okolí, orientovat se v novém prostředí, změnit podmínky, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

Jedná se o funkce, které zajišťují získávání informací, jejich pochopení, zpracování, zapamatování a vybavení:

  • funkce percepční – smyslové vnímání: zrakové, sluchové, prostorové
  • funkce kognitivní – poznávací: schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení, řeč a matematické představy
  • funkce motorické – pohybové: jemná a hrubá motorika ruky, očních pohybů a mluvidel
  • funkce motorické koordinace – souhry pohybů a rytmicity
  • funkce senzomotorické – propojení percepčních, poznávacích, motorických funkcí


Metodika vychází z programu Dr.M. Biebla, dětského neurologa v Salzburku. V Čechách byl uveden do praxe a rozpracován v roce 1991 manželi Scharingerovými. Základ akreditovaných programů tvoří materiály a pracovní listy Mgr. Pavly Bubeníčkové.

Patnáct let praxe v ČR ukázalo vysokou účinnost této metody, která se osvědčila na mnoha tisících případů doma i v zahraničí.

V kombinaci s reedukačními technikami tvoří nedílnou součást při nápravě specifických poruch učení a chování.


Programy jsou určené

Pro předškolní děti, které během 15 lekcí maximálně připraví na školu

Pro školní děti, které mají nejrůznější problémy s učením. Neúspěchy ve školní práci mohou být příčinou nechuti k učení, frustrace, stresu, nakonec i odmítání školy. Často vedou ke ztrátě důvěry ve vlastní schopnosti a někdy až k poruchám chování. Pozornost je věnována i dětem, které jsou podle názoru rodičů i učitelů označovány jako lenošné a hloupé, jindy zas vychytralé. Na druhé straně ani učitelé nemají často žádné vysvětlení pro selhávání některých dětí ve třídě a mohou reagovat vyvíjením zvýšeného tlaku na dítě i jeho rodiče.
Děti se pak ocitají v tíživé situaci, uzavírají se a selhávají nejen ve škole, ale i v běžném životě, často se zhoršuje jejich zdravotní stav a pediatr velmi těžce zjišťuje příčinu častého onemocnění.

Tato nabídka je směřována k dětem se specifickou vývojovou poruchu učení - dyslexií, dysgrafií, dysortografií, potížemi s koncentrací pozornosti, LMD, výchovnými problémy, DMO, autismem, a dále pak je možností pro všechny rodiče, kteří mají pocit, že chtějí pro svoje roztěkané a stresované dítě něco udělat.

Dítě je otestováno, je určen druh a stupeň oslabení dílčích funkcí.
Rodičům je vysvětlen a předveden způsob práce, které se pak společně s dítětem věnují doma.


U programů je kladen důraz

na pravidelný režim, uvědomělé sezení dítěte, jasné a srozumitelné zadávání pokynů rodičem, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.

Uplatňuje se laskavý přístup, vyhýbá se frustrujícím a stresujícím situacím, negativním hodnocením, mentorování a napomínání dítěte.


"ROPRATEM" - program pro zrychlení pracovního tempa pro žáka ZŠ a SŠ